Læringsglede

Utdanningsdirektoratet og ti nasjonale sentre

1. januar 2018 fusjonerte Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og ble Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet. Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Det er ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Faglig styring og oppfølging er delegert fra Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet. Alle sentrene er spredd geografisk i Norge, og er tilknyttet ulike universitet og høgskoler. Vertsinstitusjonene har det administrative ansvaret for sentrene. Her er en oversikt over alle sentrene:

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
ble etablert i 2013, er det nyeste av disse ti sentrene. Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving. Brobygging mellom barnehager og skoler og helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig del av senterets arbeid. Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena, og redusere sosiale ulikheter. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet eies av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Høyskolen på Vestlandet (HVL) så dagens lys 1. januar 2017, da Høyskolen i Bergen, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Høyskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL sprer seg ut over fem campuser, med om lag 16.000 studenter. Dermed har senteret fått flere samarbeidspartnere på Vestlandet. De har også fått et større nedslagsfelt for samarbeid med skolen og barnehager om videreutvikling av kunnskapsbasert praksis.

Nasjonalt senter for læringsmiljø (Læringsmiljøsenteret)
Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Senteret ligger ved Universitetet i Stavanger og har også en avdeling i Porsgrunn.

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)
Senteret arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter i barnehager, skoler, universitet, høgskoler og voksenopplæringssentrene, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Senteret ligger ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (Kunst og kultursenteret)
Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen og favner barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, førskolelærere, lærere som underviser i kunst og kultur i grunnopplæringen og lærerutdanningen, skoleledere, studenter, forskere og læremiddelutviklere. Senteret ligger ved Nord universitetet i Bodø.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret)
Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret)
Naturfagsenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Senteret ligger ved Univeristetet i Oslo.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret)
Lesesenteret er et ressurssenter for lesing og leseopplæring og er et spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevansker. Senteret ligger ved Universitetet i Stavanger.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret)
Skrivesenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret)
Nynorsksenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringen. Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringen, arbeidsmåter og vurderingsformer. Senteret ligger ved Høyskolen i Volda.

Nasjonalt senter for fremmedspråk (Fremmedspråksenteret)
Fremmedspråksenteret er et ressurssenter for engelsk og fremmedspråk i grunnopplæringen. Senteret skal arbeide for at alle barn, unge og voksne skal få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk. Senteret ligger ved Høyskolen i Østfold i Halden

Informasjonen på denne siden er hentet fra Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!