Kropp og helse Livsmestring

Folkehelse og livsmestring i skolen – hva skjer?

Stortingsmelding 28 (2015–2016)

Utdanningsdirektoratet har laget en egen side om fagfornyelsen og en side med: Hva skjer når i fornyelsen av fagene?  Siste høringsrunde, med frist frem til 18.06.2019, gjenstår før de nye læreplanene skal tas i bruk fra august 2020. Gi svar på høringen om nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Udanningsforbundet anbefaler: «Rydd tid til fagfornyelsen!»

Skissene til nye læreplaner ble lagt ut 18.10.18. Sjekk www.udir.no/lareplanskisser Det var mulighet til å gi innspill frem til 14.11.18.

29.-30.11.2018 arrangerte Læringsmiljøsenteret den første Læringsmiljøkonferansen. 30.11 var tema livsmestring. Hovedmålgrupper: ledere og eiere i barnehager og skoler, fylkesmenn og PPT.

Tirsdag 30.10.2018 arrangerte Utdanningsforbundet seminar om fagfornyelsen og overordnet del. Lærerbloggen skrev «Om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema» 20.10.2018.

Fagmiljøer frykter at lærere hverken har tid eller kompetanse til å prioritere livsmestring og å undervise i blant annet psykisk helse og stress. «Når du går på tvers av fag, kan du risikere at ingen av faglærarane føler seg ansvarlege for temaet. Du får en ansvarspulverisering», sier Edvin Bru til NRK. Publisert 6.09.2018

Innlegg i VG 26.06.2018 om at Livsmestring, folkehelse, personlig økonomi og medborgerskap er blant det som skal inn i de nye læreplanene.

Det var mulighet til å gi innspill til Utdanningsdirektoratet frem til 17.04.2018. Dette var siste innspillsrunde på kjerneelementer og læreplanstruktur og ferdig utkast ble lagt ut 5.03.2018. Dette var også publisert på Utdanningsdirektoratet sine høringer og alle kunne gi innspill på utkastene. Det var også mulig å foreslå personer til å være med å utvikle læreplaner frem til 9.04.2018.

Utdanningsforbundet arrangerte kveldsseminar 5.02.2018 om fagfornyelsen Folkehelse og livsmestring. I forbindelse med fagfornyelsen arrangerte Utdanningsforbundet en rekke seminarer ulike steder i landet.

3.11.2017 arrangerte Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet konferanse om Psykisk helse og livsmestring i skolen. Det uttalte målet med dagen var å stimulere til faglige diskusjoner og å bidra til en bredere forståelse av psykisk helse og livsmestring i skolen. Hvordan kan vi sammen bidra til en god psykisk helse og livsmestring for barn og unge? Konferansen presenterte flere mulige tilnærminger til det å jobbe med psykisk helse og livsmestring i skolen. Erfaringer fra elever, skoler, kommuner og fylkeskommuner som har jobbet med dette ble delt. Det var også innlegg fra forskere, direktoratene og andre. Konferansen ble streamet via Helsedirektoratets facebook side: www.facebook.com/helsedirektoratet

Helsedirektoratet la 31.05.2017 ut råd og anbefalinger for å legge tilrette for å fremme psykisk helse og livskvalitet på skolen og forebygge og følge opp elever utsatt for mobbing. Dette skriver Helsedirektoratet om skolens rolle: «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. I følge Opplæringsloven kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø (lovdata.no) har skolen ansvar for å sikre et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som forebygger sykdom, lidelse og problemer.»

Organisasjonen Voksne for Barn har skrevet noen ord om psykisk helse i skolen og Livsmestring. De har også noen innspill til Utdanningsdirektoratet og tanker rundt helsefremmende arbeid.

Utdanningsdirektoratet har oppgaven med den praktiske gjennomføringen.

Strategi for fagfornyelsen ble lagt ut 07.02.2017. En ny generell del av læreplanverket ble utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og fastsatt høsten 2017. Tre tverrgående tema skal prioriteres i fagfornyelsen:

• folkehelse og livsmestring
• bærekraft
• demokrati og medborgerskap

Det ble etablert en referansegruppe med representanter fra Kunnskapsdepartementet, Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skoleleder- forbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen.

”Barn og unge har gitt uttrykk for et voksende behov for praktisk kunnskap og ferdigheter for å mestre eget liv. Mange av de utfordringene de møter er vanskelige å håndtere på egenhånd og det er et uttalt ønske om nødvendig kompetanse som i dag i stor grad ikke læres på skolen. Prosjektet ”Livsmestring i skolen” (LiS) har tatt på alvor de utfordringene barn og unge står overfor og opplæringslovens formål. I tre faser har de samlet barn og unge, fagpersoner og engasjerte ildsjeler til samtale om behov, innhold og løsninger for livsmestring i skolen. Resultatet av prosjektet er flere anbefalinger om hva som bør læres av ferdigheter og praktisk kunnskap for å øke mestringskompetanse, og hvordan dette konkret kan se ut som del av skolehverdagen.” Dette er utdrag fra Rapporten Livsmestring i skolen lansert 23.01.2017
Livsmestring for barn og unge ble i dette prosjektet definert som:
”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.
Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.”

Målgruppen for prosjektet var 12 og 13 åringer, det vil si elever i de siste to årene på barneskolen og første året på ungdomsskolen. I rapporten har barn og unge fra hele landet fått være med på å definere ulike problemstillinger de møter på i hverdagen.
Oppsummering fra utdanningsnytt.no

I opplæringslovens formålsparagraf står det:
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Ulike aktører som kan komme med viktige innspill til folkehelse og livsmestring i skolen:
Organisasjonen Voksne for barn
SMART oppvekst
Prososial – Senter for sosial og emosjonell læring
Relasjonsledelse
MOT
Mitt valg!
Diameta
Barnas Plattform
Young Happy MindsTanker om livsmestring i skolen
Drømmen om det gode
Børns Livskundskab
International Positive Education Network (IPEN)
Greater Good Science Center
Arne Holte
Anne Sælebakke
Bjørn Hauger

Denne listen er under utarbeidelse og vi tar også gjerne imot innspill.

Om forfatteren

Irene

2 kommentarer

Klikk her for å legge inn en kommentar

  • Helt klart. Dette er utrolig viktig. Samfunnet er i konstant utvikling. Mye skjer i vårt moderne samfunn. Det mye som er annerledes ved å være barn og ungdom i dag. Fokuset på selve livsmestringen for enkelt-individet og samspillet med andre og hvordan ta best vare på seg selv og andre i hyggelige og utfordrende situasjoner er essensielt for å utvikle en robust og god helse med mye glede og pågangsmot, der de også kan romme seg selv og andre når utfordringene er en kjennsgjerning. Det er flust av teknikker, det er plass til mange flere av dem i skole-og barnehage-systemene. Noe av det viktigste i årene vi har hatt barn har vært nettopp selve livsmestringen. Det har ikke vært satt av jevnlige timer til det i den forstand uten ulike prosjekter som kommer litt nå og da. Likevel har det tvunget seg fram i hverdagens utfordringer, og faglige timer har måttet vike for å bygge grunnen. Det gjøres ofte litt i smug og med dårlig samvittighet, for de skulle jo lært fag. Men hva er viktigere en å ha en solid grunn? Da kan fagene lettere falle på plass. Ja. Jeg tror det er utrolig viktig med større fokus på Livsmestring i disse barne-årene, der kvalitetene i barna våre virkelig kan styrkes og forebygge mange av de utfordringene og plagene som så mange unge i dag sliter med.

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!