Læringsglede

Nyskolen – lærelyst og livsglede

«Ønsker vi mennesker i samfunnet som er opptrent i å sitte stille og finne seg i det som skjer med dem?»
Nyskolen i Oslo åpnet 23. august 2004. Idag har den ca hundre elever og nesten tjue voksne. På Nyskolen i Oslo lærer elevene å ta ansvar, utvikle eget initiativ, og ha medbestemmelse i et demokratisk fellesskap

DIREKTE DEMOKRATI
Nyskolen mener at det er utrolig viktig at alle barn får lære demokrati. Det betyr å øve på demokrati, å gjøre demokrati. Demokrati for Nyskolen betyr at elevene må øve på å bestemme ting selv, ta valg, ta ansvar for seg selv og ta vare på alle.

Derfor har de hver dag:

 • morgenmøter på barnetrinnet, en felles samling med spennende tema og samtaler
 • søskengrupper der helt forskjellige ungdommer eller barn løser faglige og sosiale oppgaver i fellesskap og blir gode til å samarbeide
 • matlaging og andre oppgaver for hverandre
 • åpent kontor for alle elever, eller voksne hos lederne
 • løsningsmøter når noe er vanskelig

I tillegg har de saksmøtet. Her kan alle elever eller voksne melde inn saker. De kan for eksempel ta opp:

 • det de vil forandre på skolen
 • forslag til nye regler
 • forslag til aktiviteter

På saksmøtet blir det diskutert og stemt. Alle har en stemme hver, både elever og voksene. Det som blir bestemt på saksmøtet, det respekterer alle. De som var uenige også.

ALDERSBLANDING

 • bedre læringsmiljø?
 • mer vennskap?
 • mer kreativitet?
 • bedre demokrati?

I klassene går det elever som er født i forskjellige år. Tre og tre år hører sammen, bortsett fra de som går i sjuende. Sjuende er ganske mye for seg selv, og hører til både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Elevene går i klasser som har fra ti til fjorten elever. Klassene har egne navn som elevene finner på sammen.

I tillegg har de faste grupper når de spiser, lager mat eller vasker opp. I disse gruppene er det elever fra første til tiende trinn.

De eldste i aldersblandede grupper lærer bedre, blant annet fordi de blir flinkere til å forklare ting. Elever som strever litt føler seg ofte mer normale i aldersblandede grupper, og da lærer de også mer. Elevene som ønsker seg flere utfordringer kan få mer tid til det.

TVERRFAGLIG PROSJEKTARBEID
Nyskolen mener at noe av det aller viktigste du kan lære på skolen, er å lære. Det innebærer blant annet å

 • finne den informasjonen du trenger
 • vite hva slags informasjon kan du stole på
 • sette sammen ting du lærer til kunnskap

Nyskolen sin metode for å få til dette heter Heureka. Den handler om å oppleve, lære og forske. Først sammen med alle de andre, ut fra det lærerne har planlagt, og så på egen hånd, i et tema eleven har valgt selv.

Verden er ikke delt inn i samfunnsfag, naturfag og RLE. Derfor kan det være krevende å finne et tema som kun hører til i ett eneste skolefag. På Nyskolen lærer elevene om seg selv, om verden, og lærer å lære. De ønsker at elevene skal kunne skaffe seg opplysninger og informasjon og sette dette sammen til kunnskap – kunnskap som gjør at elevene kan forstå mer av verden og, hvis de mener at det trengs, forandre verden. Nyskolen mener det er viktig å jobbe tverrfaglig, og det gjør de i Heureka.

LÆRE ANSVAR – FOR SEG SELV OG ANDRE
Alle som er på Nyskolen, både elever og voksne, har ansvar for at alle har det bra. Å kunne samarbeide og ha det fint sammen med mange forskjellige mennesker er kanskje det aller viktigste elevene kan lære på skolen. Det er ting elevene ikke kan øve på alene, ikke noe eleven kan google. Eleven må øve.

På Nyskolen øver elevene også på å ta ansvar for seg selv. De begynner med noen områder i første klasse. Som for eksempel å holde orden i garderoben, huske pennalet og å ikke forstyrre de andre som øver og lærer. For hvert år får de ansvar for litt flere ting og litt flere områder. Med mer ansvar, følger mer frihet. Fordi vi er forskjellige trenger elevene hjelp til å øve på forskjellige ting. Hvis de voksne på skolen behandler alle elevene likt, så blir det utrolig urettferdig!

Elevene får hjelp til å bli kjent med seg selv og hvordan de trives med å jobbe – og hva som er vrient for dem. Lærerens ansvar er å motivere, inspirere, gi tilbakemeldinger og veilede elevene videre. Undervisning og læring er ikke det samme. Læreren har ansvar for å gi god undervisning og legge til rette for læring. Men ansvaret for å forsøke å lære, det skal elevene utvikle. Uansett hva det er som er vanskelig for eleven, så har eleven ansvar for å øve. Det å øve er å ta ansvar.

Lekser:

Nyskolen har leksefritt barnetrinn fordi

 • de ønsker at elevene skal jobbe med skolefag på skolen, sammen med dyktige og profesjonelle lærere
 • de ønsker at elevene skal ha anledning til å bruke kveldene sine til andre ting.
 • det gir mer tid sammen med foreldre og venner
 • det gir mer uthvilte elever
 • det gjør forskjellen på foreldrenes oppfølgingsevne mindre relevant

Ungdomstrinnet har lekser fordi

 •  elevene er eldre og har større forutsetninger for å se nytten av eget arbeid
 • de har bedre muligheter til å dra nytte av den ekstra hjelpen de kan få av voksne og hverandre og på andre måter innhente informasjon de trenger.
 • Nyskolen tilbyr leksehjelp med pedagogisk utdannet personale mandag til torsdag fra skolen slutter klokka tre og fram til halv fem.
 • omfanget av læreplanen for ungdomstrinnet kombinert med Nyskolens fokus på prosjektarbeider gjør at elevene trenger å jobbe noe mer enn de rekker i skoletiden.

Nyskolen vektlegger:

 • et trygt fellesskap med vennskap på tvers av alder
 • individuell utvikling og evne til å arbeide fokusert
 • aldersblandede faggrupper
 • fleksible faggrupper etter behov og interesser
 • utvikling av elevenes initiativ og ansvarlighet
 • demokratisk felleskap ved saksmøter og gruppesamtaler
 • tverrfaglighet
 • godt foreldresamarbeid

Stiftelsen Nyskolen i Oslo er skolens eier og de ansattes arbeidsgiver. Det er en selvstendig stiftelse som springer ut av den landsdekkende organisasjonen Forum Ny Skole som arbeider for å skape Nyskoler over hele landet og dermed endre den norske skolehverdagen.

Informasjonen over er hentet fra Nyskolen i Oslo sin nettside og Lærerebloggen.

Film om erfaring med elevinvolvering med Sunniva Sandanger, daglig leder ved Nyskolen.

Elevdemokrati læres ved å øve, øve, øve, publisert 28.09.2018.

Artikkel i Aftenposten om Mosse Jørgensen sin involvering i Nyskolen.

Om forfatteren

Irene

Legg inn en kommentar

Klikk her for å legge inn en kommentar

Rapporter

Tilstanden i den digitale skolen Monitor 2016. Kommer ny rapport oktober 2019

Takk for ditt tips!

For at informasjonen på disse sidene skal bli best mulig, trenger vi din kunnskap og ditt engasjement!